Siirry sisältöön

Palvelut

Riskien tunnistaminen on erikoisalaamme

Ammattitaitomme ja pitkän käytännön kokemuksemme avulla pystymme varmasti tunnistamaan liiketoimintanne mahdolliset riskit. Haemme niihin kanssanne ratkaisut ennen kuin riski realisoituu.

Saat käyttöösi ammattitaitomme, oikeudellisen osaamisemme sekä innostuksemme ongelmien ratkaisemiseen ja ratkaisumallien löytämiseen.

Auditointipalvelut

Tarjoamme uusia, yrityksen toimintaa kehittäviä ja korkealuokkaisia juridisia asiantuntijapalveluita.

 • Yhtiö- ja sopimusoikeuden auditointipalvelupaketti
 • Kumppanuustoiminnan juridinen auditointi ja koulutus
 • Alihankintatoiminnan juridinen auditointi ja koulutus

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Luennot

Osallistu luennollemme ja opi liiketoiminnan eri osa-alueista. Luentojen aikataulut ovat saatavilla taas, kun virustilanne sen sallii.

Onnistunut kilpailu – onnistunut hankinta.

Osallistutko tai tuletko osallistumaan hankintaprosesseihin? Hyödynnä käytännön kokemuksen omaavan asiantuntijan tietämystä! Saat tietoa hankintalain edellytyksistä käytännönläheisesti – käsittelemme hankintalainsäädännön keskeiset uudistukset ja hankintasäännösten keskeiset periaatteet.

Tarjouksen tekeminen oikein on välttämätöntä tarjouskilpailussa. Luennolta saat käytännön ohjeet ja neuvot tarjouksen tekemisestä.

Hallituksen tai toimitusjohtajan velvollisuudet ja henkilökohtaisen vastuun riskit osakeyhtiölain ja hyvän hallintotavan kannalta.

Päivitä tietosi johdon vastuusta ja riskien tiedostamisesta sekä niiltä suojautumisesta.

Yrityksen toiminta ja sen suunnitteleminen on suurelta osin riskien arvioimista ja niiden torjumista. Riskit täytyy tunnistaa etukäteen, jotta niihin voi varautua. Tutustu riskien kartoittamisen ohjelmaan ja keinoihin havaita heikkoja riskejä ajoissa.

Tutustu yrityksen kasvuvaiheen riskeihin ja mahdollisuuksiin kokeneen ammattilaisen johdolla.

Hanki relevanttia tietoutta yritykseen liittyviin taloudellisiin ja juridisiin riskitekijöihin ja niiden hallintaan sekä rahoitukseen liittyen kasvusuunnitelmien toteuttamiseen.

Konsultointi- ja asianajopalvelut

Tarjoamme monipuolista konsultointia sekä asianajopalveluita yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Osaamisalueemme

Toimistomme keskeisiin tehtäviin kuuluu erilaisten sopimusluonnosten tarkastaminen, ehtojen neuvotteleminen ja tekstien laatiminen asiakasyritystemme tarpeet, tavoitteet ja toimiala huomioon ottaen.

Hoidamme sopimusriitoihin liittyviä toimeksiantoja laajasti. Tavoitteenamme on aina ratkaista sopimusriidat neuvottelun ja sovittelun kautta liiketoimintaa haittaamatta.

Lakimiehemme hoitavat muun muassa seuraavanlaisia sopimuksia koskevia toimeksiantoja:

 • Franchising-, yhteistoiminta- ja muut ketjusopimukset
 • Jakelu- ja toimitussopimukset
 • Osto- ja myyntisopimukset
 • Agentti- ja edustussopimukset
 • Lisenssisopimukset
 • Salassapitosopimukset

Yhtiömuodon valinnassa ja yhtiön perustamistilanteessa on yhtiöoikeudellisilla kysymyksillä tärkeä merkitys. Kun yrittäjä aloittaa liiketoiminnan, neuvomme yhtiömuodon valinnassa ja opastamme asiakirjojen laatimisessa.

Meillä on vankka yhtiöoikeudellinen asiantuntemus ja monipuolinen kokemus erilaisista toimeksiannoista.

Yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin kuuluu muun muassa:

 • neuvonanto yhtiömuodon valinnassa
 • avustaminen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisessa
 • yhtiöoikeudellinen neuvonanto yritysten jokapäiväisessä toiminnassa
 • avustaminen erilaisissa rahoitusjärjestelyissä, yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä
 • riskit

Oikeudellisten erimielisyyksien ilmetessä on ensisijaisena tavoitteena aina sovintoneuvotteluin saada aikaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Lakimiehemme ovat menestyksekkäästi hoitaneet riita-asioita myös yleisissä tuomioistuimissa muun muassa sopimus-, työ-, yhtiö-, immateriaali-, kilpailu- ja vahingonkorvausoikeudellisten asioiden osalta.

Olemme myös hoitaneet lukuisia julkisia hankintoja koskevia riitoja markkinaoikeudessa sekä välimiesmenettelyjä ja sovintomenettelyjä.

Jokaisen asiakkaamme asia on meille yhtä merkittävä – emme mittaa asian merkitystä euroilla.

Franchisesopimukset ja muut ketjutoimintasopimukset muodostavat oman sopimustyyppinsä, johon kuuluu oikeudellisesti huomioitavia erityispiirteitä. Franchisingtoiminnassa franchisingantaja on kehittänyt liiketoimintamallin, eli konseptin. Franchisingottaja maksaa konseptin käyttöoikeudesta ja saa sopimusajaksi käyttöönsä liiketoimintatavan ja siihen liittyvät tavaramerkit ja muut liiketunnukset.

Laadimme ja tutkimme franchising- ja muuhun ketjutoimintaan liittyviä sopimuksia ja toimimme neuvonantajina toiminnan eri vaiheissa sekä franchisingantajille että franchisingottajille.

Toimeksiantoihimme kuuluvat myös neuvotteleminen sekä riita-asioiden hoitaminen sopimusrikkomustilanteissa.

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö tuo se mukanaan myös velvoitteita ja mahdollisuuksia. Hankintojen oikeaa oikeudellista toteuttamista varten on hankintoja koskevan säännöstön ja niiden käytännön merkityksen tunteminen välttämätöntä.

Yrittäjän kannalta oikeanlaisen ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tekeminen on välttämätöntä, jotta voi menestyä tarjouskilpailussa.

Olemme asiantuntemuksella toimineet neuvonantajina sekä hankintayksiköille että tarjoajille hankintamenettelyn eri vaiheessa. Avustamme myös hankintamenettelyä koskevissa muutoksenhakuprosesseissa markkinaoikeudessa ja muissa oikeusinstansseissa.

Yrityksen henkilökuntaa koskevien sopimusten ja järjestelyjen tekeminen on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Meillä on käytännönläheinen suhtautumistapa ja ymmärrämme yritystoiminnan erilaiset vaiheet ja niiden vaikutukseen henkilöstötarpeeseen. Ymmärrämme myös sen, että käytännön ratkaisu on löydettävä. Työntekijämäärän vähentäminen on aina mahdollista säännösten puitteissa.

Lakimiehemme pystyvät avustamaan asiakkaitamme työ- ja muiden henkilöstöön liittyvien järjestelyjen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Neuvomme myös erilaisissa työoikeuteen liittyvissä erityiskysymyksissä ja hoidamme työoikeudellisia riita-asioita.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sääntelyssä on suuria eroja. Kiinteän omaisuuden hallintaan, käyttöön ja luovutukseen liittyy selvästi enemmän sääntelyä ja rajoituksia, jotka edellyttävät oikeudellista asiantuntemusta.

Kiinteistöjen hallinnan ja luovutuksen osalta on otettava huomioon mm. kiinteistöihin kohdistuvien oikeuksien kirjaamista koskevat säännökset, kiinteistöjen käyttö- ja luovutusvaltaa rajoittavat säännökset sekä kiinteistöjen luovutuksia koskevat muotomääräykset.

Tarjoamme palvelua asiakkaillemme omaisuuden hallintaan, vaihtoon ja erilaisiin järjestelyihin liittyvissä toimeksiannoissa.

Ympäristöoikeudelliset riskit ovat koko ajan yhä ajankohtaisempia ja liittyvät laajasti erilaisten yritysten toimintaan.

Ympäristövahinkovastuu perustuu ankaralle vastuulle, ja sitä koskeva säännöstö velvoittaa toiminnanharjoittajia korvaamaan toiminnastaan aiheutuvat ympäristöhäiriöt ja vahingot. Yrittäjän on tärkeää etukäteen tiedostaa omaan toimintaan liittyvät ympäristöoikeudelliset velvoitteet ja riskit.

Riskit ja vastuut on myös otettava huomioon erilaisissa toimenpiteissä, kuten yritysjärjestelyissä ja kiinteistökaupoissa. Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta liittyen eri toimialojen ympäristövastuihin ja riskeihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja palveluistamme!

Yhteystiedot