Siirry sisältöön

Tunnista riski ja tee kasvuloikka

Yrityksen toiminnassa riskin ottamisen ja tasapainottamisen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeä asia. Yritys toimii erilaisten tulevaisuutta määrittävien liiketoimintapäätösten kautta, ja yrityksen omistajan on harkittava kokonaisuutta jo päätöksiä tehdessään. Kokonaisuus muodostuu riskeistä ja mahdollisuuksista. Mahdollisuuksien tunnistaminen vie yritystä eteenpäin. Mahdollisuuksien toteuttaminen edellyttää riskinottoa. Taitava yrityksen kehittäminen tarkoittaa riskien ja mahdollisuuksien tasapainon tunnistamista. Nähdäkseni kuitenkin mahdollisuuksien näkeminen on tärkeämpää. Näiden avulla päästään eteenpäin, ja yritys kasvaa ja kehittyy mahdollisuuksien kautta.

Riskienhallinnan tehtävä on tunnistaa mahdollisuudet ja niihin liittyvät riskit. Riskienhallinta on dynaamista eteenpäin katsovaa toimintaa, ja sen avulla voidaan havaita yrityksen toiminnan mahdolliset ongelmat. Nämä ongelmat saattavat samalla olla kasvun esteitä. Oikein jalkautetun riskienhallinnan kautta löytää parhaat toimintamallit. Riskikuva on oikeastaan kuva mahdollisuuksista. Hallitulla menettelyllä nämä mahdollisuudet voidaan ottaa haltuun ja kehittää yritystä. Omistaja päättää, onko tavoitteena kasvu vai esimerkiksi laadun kehittäminen. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia. Volyymin kasvu saattaa mahdollistaa myös kasvun ja laadun kehittymisen sikäli, että lisääntyvä kassavirta voi tuoda resursseja toiminnan kehittämiseen. Kasvu ja laadun kehittäminen eivät ole keskenään ristiriidassa. Toista ei voi olla ilman toista.

Harkittaessa kasvuun tähtääviä toimia ja riskin ottamista, tulee huomioida yrityksen riskinkantokyky. Riskinkantokykyä voidaan mitata esimerkiksi käyttöpääomalla, likvideillä varoilla tai kyvyllä lyhentää vieraan pääoman eriä. Arvioitaessa riskejä tulee samalla kiinnittää huomiota siihen, minkälainen riski on ”kallein”. Riskien arvioiminen edellyttää laajaa kokemusta ja osaamista. Sitä ei opi lukemalla kirjasta.

Yrityksen omistajan ja johdon on tärkeätä tunnistaa se, millä tavalla riskiin suhtaudutaan. Ongelma voi yhtäältä olla se, ettei riskejä tunnista lainkaan. Toisaalta liiallinen riskin hahmottamiseen keskittyminen saattaa lamaannuttaa yrityksen kasvun. Riskienhallinta ei ole vain suojautumista, vaan ennen kaikkea toiminnan kehittämistä. Onnistunut riskienhallinta johtaa siihen, että yrityksen toiminnan puutteet nähdään selvemmin. Tämä tarkoittaa samalla mahdollisuuksien näkemistä. Tämä on tärkeä lähtökohta yrityksen kasvun mahdollistamiseen. Riskienhallinta ei siis ainoastaan edistä yrityksen suojaamista ei-toivotuilta tapahtumilta ja niiden seurauksilta. Kun yrityksen toiminnan prosessi hahmotetaan selkeästi, sitä voidaan parantaa ja poistaa ongelmakohdat. Riskien hallinta edistää kasvua ja toiminnan kehittämistä tuottavalla tavalla.

Kun riskit tunnistetaan ja otetaan asianmukaisesti huomioon, saa yritys kilpailuetua suhteessa muihin yrityksiin. Onnistunut ja tarkoituksenmukainen riskienhallinta edistää yrityksen toiminnan kehittymistä. Kyseessä on tasapainon löytäminen liiallisen ja liian vähäisen riskienhallinnan välillä. Onnistunut riskien tunnistaminen edistää yrityksen kasvua ja kehittymistä sekä toiminnan prosessin että talouden suhteen. Koska riskienhallinta tehostaa ja kirkastaa yrityksen toiminnan mallia, tämä välittyy myös asiakkaalle siten, että toiminta vaikuttaa ammattimaiselta ja hallitulta.

Kun asetetaan riskienhallinnan tavoite, on syytä miettiä sitä, halutaanko torjua riskit tällä hetkellä, vai halutaanko käyttää riskienhallintaa myös dynaamisesti tulevaisuuteen suuntautuvana välineenä tavoitteiden saavuttamiseen. On selvää, että ensisijainen yrityksen tavoite on kaikenlaisten välittömien kriisien välttäminen. Tärkeätä on varmistaa liiketoiminnan jatkuminen kaikissa oloissa. Jonkinlaisen vältettävyysjärjestyksen ja todennäköisyysjärjestyksen tekeminen on tarkoituksenmukaista. Yrityksen riskit voivat olla ulkoisia tai sisäisiä riskejä. Sisäisen riskin lähde on helpompi ennakoida ja välttää. Sen vuoksi näiden estäminen on helpompaa. Tärkeätä on poistaa sisäiset riskit viipymättä. Ulkoisiin riskeihin varautuminen on vaikeampaa. Niiden osalta on tärkeätä tunnistaa riski. Yrityksen johdon ja omistajan tulee hahmottaa yrityksen tarkoituksenmukainen tulkinta riskienhallinnasta. Suppeimmillaan tämä riskienhallinnan tekeminen voi tarkoitta riskien listaamista. Tämä on jo hyvä alku. Riskienhallintaan liittyy olennaisena osana myös yrityksen mahdollisten kumppanitahojen mahdolliset riskit siltä osin kuin niillä on vaikutusta yrityksen liiketoimintaan.

Riskienhallinta ja havainnointi on päivittäistä ja tavanomaista yrityksen johtamista. Kyseessä ei ole mikään erillinen prosessi. Riskienhallinnalla ei pyritä kaikkien riskien poistamiseen. Tarkoitus on tunnistaa toiminnan puutteet ja tätä kautta yrityksen mahdollisuudet kasvuun. Kyseessä on siis ennen kaikkea positiivinen prosessi. Riskien torjuminen tarkoittaa aina toiminnan kehittämistä, ja saattaa siten muodostaa kasvuloikan alkupisteen. Riski voi olla kasvun este, joka tätä kautta poistetaan, ja kasvu mahdollistetaan. Pk-yrityksessä riskin poistaminen saattaa vapauttaa omistajan resursseja kasvun mahdollistamiseen.

Meidän yksi osa-alueemme on tunnistaa liiketoiminnan riskejä ja hahmotella näihin ratkaisumalleja sekä löytää muutoksiin liittyvä kasvupotentiaali. Osaamisemme ei perustu pelkästään teoriaosaamiseen, vaan erittäin laajaan ja vankkaan käytännön osaamiseen ja näkemykseen liiketoiminnasta.